FANDOM


איך אומרים בעברית אבולוציה
איך אומרים בעברית דרוויניזם
דארויניזם?
  • תורת ההתפתחות
  • התפתחות
  • משנת ההתפתחות
  • גישת ההתפתחות
  • שיטתו של דרווין
  • ברירה טבעית

התפתחות נראית לעין בכל רגע. צמחים מתפתחים. תינוקות מתפתחים. כל בעלי החיים מתפתחים. האדמה בגינה משתנה ומתפתחת בעקבות הגשם ובעקבות נמלים.

רעיון הברירה הטבעית נשען על הגילוי שכל בעלי החיים והצמחים הם למעשה קבוצות תאים המתפתחים מתא בודד במהלך חייהם, על העובדה שבעלי חיים מעבירים תכונות בתורשה, ועל העובדה שחקלאים בוררים את הצאצאים ומשביחים את הדור הבא לשביעות רצונם. גישת ההתפתחות טוענת שבאופן טבעי, הצאצאים של עולם החי הנותרים בחיים הם אלו אשר מתאימים לתנאי החיים שבסביבתם, וכך נוצרת "ברירה טבעית" של פרווה לבנה בסביבה של שלג. בבעלי החיים ניתן למצוא שכבות של התאמה לתנאים שונים שעברו במהלך ההסטוריה שלהן.

עם הזמן רעיונות גישת ההתפתחות עברו לתחומים נוספים כמו ההתפתחות בהנחלת תרבות וידע, ואפילו התפתחות ממשית של היקום.

מעניין לציין שגישת ההתפתחות אומצה בין היתר בידי קבוצות אלימות ומהפכניות, ונדחתה על ידי הממסד הדתי והשמרן ברחבי העולם, אך למעשה אין בינה ובין שתי הקבוצות הללו דבר וחצי דבר. דווקא התנ"ך, ביחוד לפי פירושו היהודי המסורתי, תומך ומוביל למחשבה זו שכל עולם החי מגיע ממקור אחד, והלך והתפתח אל מה שהוא כיום, ובניגוד לקבוצות האלימות והמהפכניות, נראה שממסד הוא חלק יסודי בעולם החי ועולם הטבע.