FANDOM


איך אומרים בעברית גיאולוגיה ?
ואיך אומרים בעברית גיאוגרפיה ?
איך אומרים בעברית הסטוריה ?
בבית הספר קראו לזה שיעורי מולדת
ותולדות ארץ ישראל
  • גיאולוגיה - מדעי כדור הארץ או מדכ"א שנשמע כמו מטקה.
  • וגיאוגרפיה - מדעי הארצות
  • קארטוגרפיה - מדעי המיפוי
  • ארכיאולוגיה - מדעי החפירות
  • אוקיאנוגרפיה - חקר הימים והאגמים
  • הסטוריה - דברי הימים, תולדות, ימות עולם
זכור ימות עולם!
בינו שנות דור ודור!
שאל אביך - ויגדך,
זקניך - ויאמרו לך!

(פרשת האזינו, ספר דברים)