FANDOM


איך אומרים בעברית ג'וב Job ?

אגב, אין צורך בצ'ופצ'יק מעל הג' כי עקב כלל בג"ד כפ"ת בראש מילה הגימ"ל דגושה, ואם כן יש לקוראה כמו שהאמריקנים קוראים לג'ורג'.

  • משרה
  • תפקיד
  • עבודה